دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس

fallout world - ماشالا ماشالا همه بازدید کردن =| یعنی هییییییییییییچ نظری درباره پست قبلی ندارید؟ =|
*and all the kids cryed out *pleas stop your scarying me