دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس

fallout world - د استان قسمت دوم.-.
*and all the kids cryed out *pleas stop your scarying me

د استان قسمت دوم.-.

چهارشنبه 5 مهر 1396 03:44 ب.ظ

نویسنده : YūNø •-•
سلام مجدد^^
قسمت دوم داستانه مزخرفمو اوردم:>
برید ادامه.-.
دو تا بچه داشتن توی برفا بازی میکردن.

یکی موهای فرفری داشت و اونیکی موهای صاف و براق.

بچه ها گرم بازی بودن که....

اوتوبوس ترمز کرد.

-اوچ.......وایی نه....اوتوبوس که از مقصد من گذشته....چیکار کنممم

*۵ دقیقه بعد*

بعد کلی گشتن،بالاخره ی خونه ی قدیمی خاک خورده رو پیدا کرد.

در و با لگد محکمی باز کرد.

داخل شد .روبروش متوجه دری شد.

در قفل بود.

از پله ها بالا رفت تا بتونه جای مخفیه کلید رو پیدا کنه.

بالاتر که رفت متوجه در دیگری شد.

از اونجا گذشت و به پشت بام رسید.

در پشت بام باز بود و قفسه های خاک خورده و زنگ زده روی پشت بوم بودن.

رفت لبه ی پشت بام.

قبلا اینجا چه صفایی براش داشت.

دولا شد و روی زمین نوشته ای رو دید...

lisa and pedy...

از رو زمین بلند شد.

رفت سمت یه کمد قدیمی.

دوتا کلید قدیمی رو برداشت.

از پله ها پایین اومد و درقفل خونه ی دومی رو باز کرد.

خونه خالی بود.خالیه خالی.

به طبقه ی پایین رفت و در خونه رو باز کرد.

هنوز وسایل اونجا بود.

مانتوی چرمش رو دراورد و انداخت روی صندلی.

شال بلندش رو هم انداخت روی مانتوش.

کوله اش رو دراورد.

یه دست روی مبل های قدیمی و خاک خورده کشید.

در اتاق رو قفل کرد.

رفت توی اتاق خواب کوچیکی.

دوتا تخت جدا از هم اونجا بود.

سرش رو روی بالشی که رو تخت کوچیک تر بود گذاشت.

...

بازهم صدای اون دوتا بچه تو گوشش پیچید..

****
قسمت سوم ،سه تا نظر:|دیدگاه ها : نفر نظر دادن
آخرین ویرایش: چهارشنبه 5 مهر 1396 03:58 ب.ظ