تبلیغات
fallout world - "elements fallout:hopeless" قسمت سوم پارت یک
"elements fallout:hopeless" قسمت سوم پارت یک
سیلام
حرفی ندارم برین ادامه

کربین طبق معمول داشت با لپ تاپش ور میرفت و اهنگ میکس میکرد

*پققققققققق*

صدای افتادن یه چیزی بود

کربین هدفونش رو پایین گذاشت و به سمت صدا برگشت

-olleh

کربین:ت...تو؟

موجود نزدیک تر اومد

کربین سعی کرد در بره ولی اینقدر جا به جا شد که رسید به گوشه دیوار

- ?thgir nerenog era uoy

کربین:از جونم چی میخوای؟

-     nwod mlac nerenog

کربین ایندفه داد زد:از جونم چی میخوایی؟؟؟؟؟

صورت گانرا یچیزی بین پوکر و اخم شد

-emas eht era syob lla

کربین داد زد:بچه هاااااااا

موجود سمت کربین رفت و دست گذاشت روی شونش:nnnnnwod mlac

یهو همچی از دید کربین سیاه و سفید شد

----------

وینسنت:شما حس کردین یکی دادی چیزی زد؟

*صدای داد بلندی از اتاق کربین اومد*

اد: چرا هرموقع ی چیزی میپرسی اتفاق مییوفته؟؟

بچه ها سمت اتاق کربین دویدن

----از زبون کربین----

به دور برم نگاه کردم

همه جا سیاه و سفید بود و گه گاهی مثل تلوزیون سیگنال عوض میکرد

اینجا کجاست؟...اون کجاست؟

دنبال صلیبم گشتم...توی گردنم نبود!

-کجاست؟؟

به جلوم نگاه کردم،بازم همون موجود!

-بازم تو؟؟؟؟

یهو موجود با صدای دو رگه ای شروع کرد حرف زدن،صداش زنونه بود....صداشو یجایی شنیدم

+میشه اینقدر نگی تو؟؟؟منم اسم دارم!مشکل شما چیه هرچی میبینین میگین تو؟؟؟

شکه شدم...انگلیسی بلده؟

-ت...تو بلدی به زبان ما حرف بزنی؟؟

+چی میگی؟تو داری به زبون ما حرف میزنی

وات؟...یعنی داشتم به اون زبان عجیب غریب حرف میزدم؟

-تو کی هستی؟اسمی داری؟

+هویت قبلیمو یادم نمیاد....ولی الان گانِرا هستم،ملکه قبیله سیاه

-قبیله سیاه؟همون قبیله روح سیاه رو میگی؟قبیله ای که تو جنبش سرده؟

گانرا:چی؟=| نه بابا قبیله سیاه یه قبیله ای از گم شده ها توی زمان و مکانه،ترجیح میدم نری سمت مردمم خیلی وحشین

صدای کوبیدن در اومد

گانرا به ساعت اتاقم نگاه کرد

گانرا:اهه:/ من باید برم یه بُعد دیگه..فعلا

یهو پیکسل پیکسلی شد و کم کم محو شد

----

آیانو زودتر از همه دوید توی اتاق و در رو باز کرد:کربین؟خوبی؟؟

کربین گوشه دیوار نشسته بود و با تعجب به همه جا نگاه میکرد،عنبیه چشم راستش سیاه شده بود

الکساندر:شت

-----

در یهو باز شد

چندتا موجود از در اومدن دخل،چشماشون کاملا سیاه بود و مژه هاشون رنگ عناصر المنت

فقط مژه هاشون رنگی بود...احساس بدی بهم میدادن

صداهاشون دو رگه و به شدت گرفته بود،شبیه صدای اجنه توی فیلم ترسناک حالت زمزمه داشت

به شدت منو میترسوند

-پرنس

-پرنس گانِرِن

-سال هاست داریم دنبالتون میگردیم پرنس

-بیاید به قلعه برگردیم پرنس

پرنس گانرن؟؟؟اینا چی زرزر میکنن

مدام نزدیک تر میشدن و دستای چنگال مانندشونو نزدیکم میکردن

اونی که مژه قرمز داشت دیگه بیش از حد نزدیک شده بود،چاره ای جز دفاع از خودم نداشتم

دستمو به شمشیر تبدیل کردم و محکم توی پهلوش فرو کردم

-----

لوییس:کربین زنده ایـ

*کربین دست شمشیریشو وی پهلوی لوییس کرد*

لوییس با یه دست دهنش و با یه دست دیگه پهلوشو گرفت

الکساندر:بذیلسبیلرگجخسذر لوییسسسسس

لوییس:پسره ی ****

ایانو:عههعهه

کاتانا:وتفف چرا میزنی تو پهلوی لوییس؟؟؟

-----

موجودا شروع کردن داد و بیداد کردن

یکیشون که مژه قهوه ای داشت وحشیانه داشت سمتم میومد

سپر گرفتم که یهو گانرا جلوم ظاهر شد

گانرا:بسههه

یهو موجودا عقب رفتن و کم کم از اتاق رفتن بیرون

گانرا:فکر کنم فعلا وقتمون تمومه...تا بعدا^^

یهو همه جا تار شد

-------

لوییس:بزارید من ای پسره رو بزنممممم

آیانو جلوی کربین وایساده بود:نه!لابد یه چیزیش هست که اینطوریه

یهو کربین سرفه کرد،چشماش معمولی شده بود

کربین:اخ سرم...چیشـ واتت لوییس چرا زخمی ای؟؟؟

همه با اخم به کربین نگاه کردن

کربین:چرا جوری نگاه میکنین انگار من زدمش؟

کاتانا:چون زدی!

کربین:من؟؟من فقط داشتم از خودم در علیه اون موجود.....اوووو فهمیدممم روح من توی یه بعد دیگه بود برای همین خواستم ادم توی اون بعدو بزنم زدم به لوییس

الکساندر:کربین حالت خوبه؟

کربین:هیچی ولش کن..میرم دربارش تحقیق کنم شما لوییسو ببرین درمان شه

الکساندر و کاتانا بزور لوییس رو بلند کردن و از اتاق رفتن بیرون

کربین پشت لپتاپش نشست

آیانو:کربین...

کربین:بله ایانو؟

آیانو:میخوام یه چیزی بهت بگم...خیلی مهمه

------

اینهم پایان این پارت^^

برای ادامه پنج نظر غیر تکراری

[ شنبه 11 فروردین 1397 ] [ 11:10 ق.ظ ] [ Adrian Aijah ] [ بیاه بیاه () ]
آخرین مطالب