تبلیغات
fallout world - من زندم+چالش ها به سبك خانواده وین=ا
من زندم+چالش ها به سبك خانواده وین=ا
صلمممم كیوتای عمه تیلور
من زندمممممم
و اینكه انواع چاللش ها را ب سبك خانواده مهربان وین عاوردم=ا
برید ادامههههه

*فیلم بردار همشون عروس قشنگه خانوادس:1*
چالش عاب یخ
------------------------------------
تیلور:عاماده عی دیمین؟
دیمین:رح فق زودتر این بازیه كثیفو تمومش كن
جیسون با دوتا تا سطل عابه یخ عومد*
دیمین:چرا دوتااا حبتختحبیتخبتیخهل
جیسون یكی رو همینجوری روش ریخت*
دیمین:ینهصتیشنشخنیتزتزتینسسنتیتسخحمصیخحسنیحنی
صبنحجبخنییخبخهبتنسنهبتخهبیتسدبهبداساب
*ولش كنید *صخله*
تیلور:جرررررررر
جیسون پوكر مانند ب تی خیره میشود
تی:وتف.....
یك سطل به سمت دوربین ریخته میشود
گوشی ب بیابان پرتاب میشود و صدای جیغ تیلور هنوز ب گوش میرسد......
-----------------------------------------------------------
چالش كیكی=ا
--------------------------------------------------------
جیسون:من عامادم*-*
تی:برو برو
جیسون پیاده میشود*
عاهنگ پلی میشود و او شروع ب قر دادن میكند*
جیسون:كیكی..دو یو لاو مییی*رقص *ون نیكی میناجی*
تیلور هم پیاده میشود*
همینجوری از قر دادن جیسون فیلم میگیرد*
جیسون:*كصخل ماشیننننن
ماشین همینجوری برای خودش میره*=ا
به سمت ماشین میدوند*
جیسون:نه...نه..شتتتتت!
زارت*
یك ماشین با سرعت وحشتناك به ماشین عانها میخورد و ماشین ها *گا میروند*
----------------------------------------------------------
بازم كیكی=ا
---------------------------------------------------------
تیلور:برو لاو تو میتونی
دیمین:اسیر شدیم ب مولا
تیلور:لاو چیزی نی برو
دیمین پیاده میشود*
تی:خب شروععععع
كیكی...
زارت*
یك ماشین به دیمین میخورد و دیمین هم *گا میرود
تی:بتخهشسیدهیتخباعدا یا امام مایكللللللللل

بروس:كی این چالشه كیكی رو راه انداختتت؟همونو *اییدم
*بروس *ریوده اذیتش نكنید*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
این از پارت اول
بازم خاستید بقیشو بگید
سایوراناااااا

[ یکشنبه 14 مرداد 1397 ] [ 11:55 ب.ظ ] [ (:heliyaw souh:) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب