*رستوران ماری گرل دی پاپت* سل.سلام من.من سپیتا دی کیت.کیتی کت هستم به رستوران ما خوش اومدین ما برای ناها....... هیچکس اینجا زنده نمیمونه قب.قبلا اینجا جایی برای خوش گذرونی بود ول.ولی حالا پر از خون.خون و جسد شده به.بهت توصیه می کنم که طرف.طرف ما نیای چون.خور.خورده میشی http://sapita.mihanblog.com 2017-06-29T14:54:27+01:00 text/html 2017-06-29T09:40:23+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ ماجرای سرما خوردگی آرورا http://sapita.mihanblog.com/post/339 <div style="text-align: center;">سلام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;">اغا این آرورای ما سرما خورده بود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/37.gif" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;">&nbsp;بقیه رفته بودن بیرون مسولیت نگهداریش با من بود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;">حالا ببینین ماجرا های مارو</div><div style="text-align: center;">------</div><div style="text-align: center;">آرورا از خواب بیدار میشه:چی کی کجا؟؟؟ساعت چنده؟؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif" style="font-size: 11px;"><span style="font-size: 11px;"></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">من:بلاخره بیدار شدی....ساعت چهار ظهره</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div><div style="text-align: center;">آرورا:من اینقدر خوابیدم؟؟؟؟؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif" style="font-size: 11px;"><span style="font-size: 11px;"></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">من:حالا بگو آآآ</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;">آرورا متوجه بشقاب برنج کنار بنده شد</div><div style="text-align: center;">آرورا:بابا خودم میتونم غذا بخورم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/62.gif" style="font-size: 11px;"><span style="font-size: 11px;"></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">من:داغه؟</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif">بزار برات خنکش کنم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif" style="font-size: 11px;">*فووووت*</div><div style="text-align: center;">آرورا:بابا میتونم غذا بخورممممم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif" style="font-size: 11px;"><span style="font-size: 11px;"></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">من:خواستی بخوابی هم برات لالایی میخونم</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></div> text/html 2017-06-28T12:50:31+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ *باورم نمیشه از دستش دادیم*غم انگیز ترین صحنه داستان http://sapita.mihanblog.com/post/338 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8299072292/Untitled47_4.png" alt=""></div><div style="text-align: center;">این صحنه اشک خود من نویسنده رو در اورد،نصیحت می کنم دستمال کاغذی داشته باشید</div><div style="text-align: center;">پ.ن:اگه بد کشیدم،درک کنید با موبایل کشیدم</div> text/html 2017-06-28T07:03:41+01:00 sapita.mihanblog.com ❤rose-clair❤ داستان های 1 قسمتی+deathly life قسمت 2 و آخر=| http://sapita.mihanblog.com/post/337 <div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">درود</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">بچه ها من دیدم نمیتونم یه داستان رو ادامه بدم</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">بنابراین از این به بعد هرچی میاد تو ذهنم رو به صورت 1 قسمت مینویسم و همونجا تمومش میکنم</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">برای همین این آخرین قسمت زندگی مرگبار هستش</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">برید ادامه^-^</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز:لیوای...خیلی ممنون که خبر دادی...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">لیوای:خواهش میکنم کاری نکردم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">لایت:ام...بچه ها....در کمال آرامش باید بگم که....یکی بهمون حمله کردهههه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز:یا خدای بزررگگگگگ فرار کنیددددد0___0</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">لیوای سریع غیب شد</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">لایتم همینطور</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز:عه...رفتین که<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">بعد دوید پشت یه درخت</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">چلسی با صدایی شبیه رعد و برق:کجایی گل رز کوچولوی بزدل؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز قاتی کرد و با چشمای قرمز از پشت درخت بیرون اومد:من بزدل نیستم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میدنایت رزا عین جن ظهور کرد(:|||||)</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">ولی اون تنها نبود....یکی دیگا هم با دست و پای بسته شده با خودش آورده بود!</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز جیغی زد:میکاااا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میکا(با فریاد):نگران من نباش رز...فقط فرار کن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">چلسی:اگه فرار کنی خواهرت جلوی چشمت میسوزه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز توی جاش میخکوب شد و حرکتی نکرد</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میدنایت رزا:*خنده ی شیطانی*</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میکا:رز....فقط برو!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز:چی میگی میکا؟من الان اگه بمیرم هم از اینجا نمیرم!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">چلسی یه بشکن زد و چند تا نگهبان و سرباز اونجا ظاهر شدن</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میدنایت رزا:سربازا...اون مو قرمزه رو بکشید!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز:پوف...-_-</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">با آب یه حفاظ جلوی خودش کشید که به هیچ عنوان امکان شکستنش وجود نداشت</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">چلسی:ضعیف ترسو<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میدنایت رزا:باید با مرگ رو به رو بشی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز حفاظشو شکست:خیلی خب....باشه....<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میکا:رزززز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز یواشکی به میکا چشمک زد و زیرلبی:نگران نباش<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">چلسی و میدنایت رزا سمت رز حمله ور شدن ولی رز تو صدم ثانیه جفتشون رو پودر کرد</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میکا:0_0</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز:<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میکا:<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز:<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میکا:<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز:<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میکا:<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/62.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز:<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میکا غیب شد</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز:عه...خب صبر کن منم بیام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">بعد غیب شد و تو دای سنتر ظاهر شد ولی توی جنگل تاریک(جنگل تاریک عین خلیج فارس میمونه....به همه ی کشورا راه داره=|)</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز داشت واسه خودش قدم میزد که صدای خش خشی شنید</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">سمت صدا رفت و دید که میساکا روی زمین نشسته</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز:میسا!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میسا:از اینجا برو<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز:می....میسا....چی شده؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میسا برگشت...چشماش زرشکی بود فریاد زد:گفتم از اینجا برو...وقتی بهت نیاز داشتم رفتی پیش دوست عزیزت....حالا دیگه بهت نیازی ندارم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز جا خورد و چشماش آبی شد:میسا....چرا....<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میسا فریاد بلندی زد:گفتم هیچی نگوووو<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">با دستش سمت رز جادویی پرت کرد و....</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">رز روی زمین افتاد و چشماش سفید شد</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میسا به خودش اومد:ر....رز....من....معذرت میخوام....<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">ولی دیگه کار از کار گذشته بود....رز.....مرده بود....</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میسا جنازه ی رز رو بغل کرد:نهههههه رز بیدار شووو....من...متاسفممم....رزز....من خواهر خودمو کشتم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میکا توی جنگل پیش اونا ظاهر شد:میسا....رز....اینجا چه...؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میسا همچنان داشت گریه میکرد</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میکا ماجرا رو گرفت و با چشمای گرد شده پیش اونا نشست:رز! 0_0</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">دستشو روی قلب رز و گذاشت و دید که نمیزنه</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">میکا هم زد زیر گریه(=|)</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">****</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">و اینگونه بود که داستان مسخره ی ما به پایان رسید=||||</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">پ.ن:یکتا جان این به تلافی کشتن میکا توی داستان خودت بود&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"><span style="direction: rtl; font-size: 11px;">&nbsp;من انتقام جو امممم</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="direction: rtl; max-width: 400px; max-height: 400px; border: 2px dashed rgb(255, 64, 192); font-size: 11px;"></div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">*****</div><div style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255);">نتیجه گیری اخلاقی:شب زود بخوابین^-^</div><div><br></div></div> text/html 2017-06-27T21:08:18+01:00 sapita.mihanblog.com イェクタ ('3')~ اوه0_0 http://sapita.mihanblog.com/post/336 <div style="text-align: center;">اگه گفتید شبیه کیه بهتون جایزه نمیدم0_0</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" http://orig11.deviantart.net/6ddd/f/2013/319/5/7/mlp_base___sad_heads_by_randomfan12_d65xpdt_by_imusic_4life-d6uan3t.png" alt=""></div> text/html 2017-06-26T10:33:56+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ نت گیر اوردمممم+جاییزت گلم http://sapita.mihanblog.com/post/335 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلااام</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;">بلاخره پدرمو راضی کردم نت خرید برام*----*</div><div style="text-align: center;">حالا دارم با موبایل ادیت می کنم بزارم وب <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;">+</div><div style="text-align: center;">هلیا جان مبارکه برنده شدی^----^</div><div style="text-align: center;">جایزت چهارتا پست درخواستیه و یه برنامه ساخت شماره مجازی امریکا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;">میام تو وبت برنامه رو میدم فعلا بگو چی میخوای</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-06-25T09:25:50+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ مسافرت http://sapita.mihanblog.com/post/334 <div align="center"><font size="4">سلام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>با عرض پوزش چهار روز قراره بریم شیراز <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/62.gif"><br>اونجا نه اینترنت داره نه کامپیوتر نه لپ تاپ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br>یعنی تنها چیزی که میتوه نجاتم بده موبایلمه که شارژش زود تموم میشه×___×<br>از مسافرت برگشتم نبینم وب سوت و کوره ها <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>اینم قیافه الانم که دارم داستانو مینویسم:<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8298806184/rating_story.png" alt="" width="495" vspace="0" hspace="0" height="278" border="0" align="bottom"><br>من:چه شخصیتایی دارم من...چقدر از دستم زجر می کشن</font><font size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></font><font size="4">....<br>خب فعلا و تا چهار رو دیگه<br>باااااااای<br></font></div><font size="4"> </font> text/html 2017-06-24T22:20:21+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ خاطرات مدرسه محاله یادم بره http://sapita.mihanblog.com/post/332 <font size="4"> </font><div align="center"><font size="4">سلام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>داشتم دنبال بیس می گشتم که یکی از بیسا منو به خاطره امتحان ریاضیم برد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br>سمت چپی منم سمت راستی دوستم آیدا هست<br>پ.ن:این کلاسوری که دستمه واقعا وجود داره،فالوت تایم لاینو تو اون نوشتم</font><br><font size="4"><font size="4">من:گند زدم آیدا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br>آیدا:هم دردیم...چند گرفتی؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br>من:نوزده و نیم....ولی خیلی خونده بودم باید بیست می شدم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br>آیدا:چطوری گند زدی وقتی نوزده و نیم گرفتی؟؟؟؟؟؟من شدم هیجده و نیممم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><br></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8298763434/how_did_you_pass_the_exam_for_a.png" alt="" width="551" vspace="0" hspace="0" height="469" border="0" align="bottom"><br>اینم ماجرای عکس<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br>آغا من توی کلاس مثل نینجا اینور اونور صندلیا می پریدم آیدام دنبالم که منو بزنه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br>آخرشم با دوتا از بچه های کلاس هماهنگ کرد روم یه لیوان آب ریخت<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>منم برای تلافی روش قم قممو خالی کردم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"><br>شمام از این خاطره ها دارین؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>پ.ن:میدونم فرم مدرسمون شبیه مهماندارای هواپیماست<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></div><font size="4"> </font> text/html 2017-06-24T09:35:19+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ *این قدرت واقعی منه!* http://sapita.mihanblog.com/post/331 <div align="center"><font size="4"><img src="http://s8.picofile.com/file/8298699184/This_is_my_true_power.png" alt="" width="628" vspace="0" hspace="0" height="466" border="0" align="bottom"><br>اگه حدث زدید این کیه بهتون قاقالیلی میدم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"><br>ببخشید جو گیر شدم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br>مربوط به سری جدیده<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><font size="4"> </font> text/html 2017-06-24T07:08:00+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ تصورات مردم عادی vs تصورات من http://sapita.mihanblog.com/post/330 <div align="center"><font size="4"><br>سلام بر شما دوستان عزیز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>داشتم تحقیق می کردم برای اینکه لباس الهه هارو بکشم<br>یه چیزایی دیدم که اصلا نمیشه با تصورات من مقایسش کرد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>مثلا <br>الهه آب مردم:<br><img src="http://img01.deviantart.net/7cb8/i/2005/150/0/4/alrya__sky_water_air_goddess_by_bw_inc.jpg" alt="http://img01.deviantart.net/7cb8/i/2005/150/0/4/alrya__sky_water_air_goddess_by_bw_inc.jpg" width="421" height="631">&nbsp;&nbsp; <br>الهه آب ما:<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8298685868/william_afton.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تفاوتو میشه خیییییییلی شدید احساس کرد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br>یه چیز دیگه هم هستا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br>الهه باد ملت:<br><img src="http://areyoubewitchedtoo.com/wp-content/uploads/2015/04/Aphrodite-Copy-300x300.jpg" alt="http://areyoubewitchedtoo.com/wp-content/uploads/2015/04/Aphrodite-Copy-300x300.jpg"><br>اله باد ما:<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8298686150/mlp_base_what_are_hands_thou_speak_of_by_meagan_draws_d93lq25.png" alt="" width="365" vspace="0" hspace="0" height="401" border="0" align="bottom"><br>این یکی رو دیگه ریست فکتوری کردن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br>چرا ما اینهمه تصورمون فرق می کنه؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></div><font size="4"> </font> text/html 2017-06-23T15:22:41+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ نظر سنجی http://sapita.mihanblog.com/post/329 <div align="center"><font size="4">سلام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>خیانت المنت ها با هفت رای بیشترین بود <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><br>لطفا نظرسنجی جدید شرکت کنین<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br></font></div><font size="4"> </font> text/html 2017-06-23T09:07:17+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ چرا فصل جدید داستان اینقدر طول میده؟ http://sapita.mihanblog.com/post/328 <div align="center"><div align="center"><font size="4">سلام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>میدونم که این سری خیلی طول داده<br>اینم دلیلش<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>_______<br><br>دلیل اول:وظایف خانگی<br>تق تق تق تق*من در حال تایپ کردن*<br>من:(رزابلا خودشو جمع و جور کرد:ببخشید جو گیر شدم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif">)</font><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:خط بعدی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif">(کربین:حالا عروس دومادو ببوس یالا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif">)</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:خط بعدی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/62.gif">(لیوای:عــــه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif">)</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:حالا یکم رمانتیکش کنیم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif">(*ایانو رزابلا رو به سمت لیوای هل داد*)</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:حالا بیوفتن روی هم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif">(رزابلا افتاد روی لیوای و لیوای روی مبل دراز کشیده بود)</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:حالا یکم گورجشون کنیم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif">(لیوای قرمز میشه:ا...)(رزابلا هم قرمز میشه)</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:حالا لیوای سرش نزدیک<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif">....</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">مامانم داد می زنه:ساراااااااا</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:بعله مادر جان<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">مامانم:سارا دخترم بیا ظرفارو بشور<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:چشم مادر جان<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/62.gif">*سیو کردن فایل*</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">---- یک ساعت بعد،پس از شستن دو کیلو ظرف-----</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:ای ننه دستم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif">حال تایپ کردن ندارم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">________</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">دلیل دوم:مهمان ناخوانده<br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">*تایپ کردن*</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:حالا یکم ال واقعی رو نشون بدیم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif">(ال:میخوام ملکه طلاییو از دور خارج کنی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/62.gif">)</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:حالا اد غیرتی شه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif">(پادشاه طلایی:چی؟؟؟نمیتونم بکشمش<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif">)</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:حالا ال جان یکم براش توضیح بده <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">(من که نگفتم بکشش<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/62.gif">.....یکاری کن دیگه ملکه نباشه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/23.gif">...اونوقت تنها طلایی تو میشی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif">)</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:حالا عکس العمل اد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif">....</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">-پخخخخخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:یا امام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/89.gif"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">راتا:وایی باید قیافتو میدیدی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:خر چرا اینطوری می کنی؟؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif">نمیدونی من قلبم تحمل نداره؟؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">__________</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">دلیل سوم:بدبختی تلگرام <br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">تق تق تق تق</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:بزار یکم تلگراممو چک کنم،یا اماااام 1564 تا پیام فقط از گروه کارتونلند فنز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif">اونم فقط پنج دقیقه @__@</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">________</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">دلیل چهارم:کمبود ایده</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:حالا توی این سکانسه چیکار کنم؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">*پنج دقیقه بعد*</font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">من:هرچی باشه لوییس یهو میاد وسط<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">______<br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">اینم از دلایل<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">امیدوارم درک کرده باشید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4"><br></font></p></div></div> text/html 2017-06-23T08:50:15+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ تریلر http://sapita.mihanblog.com/post/327 <div align="center"><font size="4">سلام علیک<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>تریلری کوتاه از سری جدید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><br>این اصلیه نیستا فقط یه تیکه از داستانه توی تریلر جا نمیشد ولی باید میزاشتمش<br>تو کانال نماشام گذاشتم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>فقط با ولوم پایین نگاه کنید وسطش نعره میزنه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>http://www.namasha.com/v/T2hbBVb5<br></font></div><font size="4"> </font> text/html 2017-06-23T05:31:08+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ آموزش سایه زدن مو ها با فتوشاپ http://sapita.mihanblog.com/post/326 <div align="center"><font size="4">سلام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>میخوام سایه زدن مو رو بهتون آموزش بدم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br>البته برای کامپیوتر با برنامه فتوشاپ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"><br>مرحله اول:باز کردن عکس<br>خب بعد اینکه برنامه رو باز کردید گزینه file و بعدش open رو بزنید و عکستونو باز کنید<br>پ.ن:عکسه خوشکله؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8298581342/1.png" alt="" width="657" vspace="0" hspace="0" height="410" border="0" align="bottom"><br>-----<br>مرحله دوم:انتخاب قلم*یادتون باشه حتما این قلم رو انتخاب کنید*<br>اول ویل ویلکا(که مثل فلشن) روتنظیم کنید<br>بالایی برای اندازست(که نسبتش بستگی به خودتون داره)<br>پایینی مربوط به تراکمشه(شما مثل عکس روی صفر بزارید<br>بعدش کوالیتی(2) رو مثل عکس تنظیم کنید<br></font><font size="4"><img src="http://s9.picofile.com/file/8298581650/2.png" alt="" width="576" vspace="0" hspace="0" height="359" border="0" align="bottom"><br>----<br>مرحله سوم:ساختن یه لایه جدید<br>پایین صفحه چنتا آیکون زده،با کلیک کردن اون آیکنی که شبیه یه کاغذ تا خوردست یه لایه جدید بسازید<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8298582984/3.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>------<br>مرحله چهارم:کشیدن خود سایه<br>توی لایه جدید،یکم عقب تر مو ها با استفاده از قلمتون خط بکشید(منظورمو توی عکس می فهمید)<br>اگه زد توی مو اشکال نداره<br>در ضمن رنگ هم حتمااااا باید سیاه باشه<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8298583392/4.png" alt="" width="677" vspace="0" hspace="0" height="423" border="0" align="bottom"><br>-----<br>مرحله چهارم:پاک کردن سایه های اضافی<br>اون چشم کنار لایه رو می بینید؟اونو کلیک کنید تا لایه سایتون مخفی شه بعدش مو رو انتخاب کنید<br>بعدش پاک کن رو بردارید و سایه های داخل مو رو پاک کنید<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8298583518/5.png" alt="" width="647" vspace="0" hspace="0" height="404" border="0" align="bottom"><br>دوباره قلم رو بردارید،ایندفه سفید رو بردارید و یه خط قوس دار وسط مو ها بکشید<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8298583718/6.png" alt="" width="604" vspace="0" hspace="0" height="377" border="0" align="bottom"><br>---<br>مرحله پنجم:<br>نوع قلم پاک کن رو همون نوعی بزارید که برای سایه زدن گزاشتید،بعدش شروع کنید تیز کردن و حالت دادن سایه ها<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8298583826/7.png" alt="" width="545" vspace="0" hspace="0" height="340" border="0" align="bottom"><br>اینم از آموزش سایه زدن مو ها<br>امیدوارم بدردتون خورده باشه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>تا آموزشی دیگر بدرود<br></font></div><font size="4"> </font> text/html 2017-06-22T20:33:38+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ پست ثابت(ورژن2017) http://sapita.mihanblog.com/post/325 <b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div align="center"><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~welcomm~~<br></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~</font></font></b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سلام بر همگی</font><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~<br></font></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~</font></font></b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">من سیارا افتن هستم مدیر این وبلاگ</font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/23.gif"></font><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~<br></font></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~ </font></font></b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">این وبلاگو با کمک نویسنده های خوبم مدیریت می کنم</font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~</font> <br></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~ </font></font></b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">این وب مثل بقیه وبلاگ ها قوانینی داره که رعایتشون واجبه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> </font><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~<br></font></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~ </font></font></b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دقت کنین واجبه مستحب نیست</font><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/62.gif"> </font></b><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~</font></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~</font> </font></b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1</font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">_<b>هرررررگونه توهین به نویسنده ها یا خودم ممنوع</b></font><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~<br></font></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~</font>2</font></b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">_</font><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> کپی گر نیستیم شما هم کپی نکنید</font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">~~<br></font></font></b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پ.ن:</font></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">98%از عکسایی که توی وبلاگ گذاشته میشه رو خودم و نویسنده هام کشیدیم</font></font></font><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font>3_هم پسر هم دختر اجازه ورود به وبلاگ رو داره،ولی اگه میای بی ادب بازی در نیار<br></font></b><font size="4">اینهم قوانین ساده وبلاگ من<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><br>نویسنده رو با کمال میل می پذیریم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>چگونه نویسنده شویم:توی نظرات همین پست نام کاربریتو بده<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br>نویسنده ها:<br> <a href="http://sapita.mihanblog.com/post/author/1334118"> </a>~イェクタ ~('3')(یکتا جان)<br>rose❤ (پانی جان)<br>margaret wilson(هلیا جان)<br>خب فکر نکنم چیز دیگه ای مونده باشه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>پس خداحافظظظظظظظظ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"></font></div><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b> text/html 2017-06-22T19:13:29+01:00 sapita.mihanblog.com ♥only siara afton in the world♥ چنتا فکت(دانستنی) درباره ال http://sapita.mihanblog.com/post/324 <div align="center"><font size="4">سلااااااام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>ببخشید نبودم از دیروز تا دو ظهر بیدار بودم بعد خوابیدم تازه بیدار شدم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>بگذریم از اینا<br>میخواین دشمنتونو بیشتر بشناسید؟؟؟بفرما</font><font size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font><br><font size="4">------<br>ال وقتی لیوای بچه بود دیدتش<br>بعله کاملا درست خوندین<br>نه تنها دیده بلکه شکنجش هم داده<br>حالا میین مگه میشه دوتا بچه همو شکنجه بدن؟<br>میریم سراغ فکت بعدی<br>-----<br>ال از اون چیزی که فکر می کنید بزرگ تره(از لحاظ سنی)<br>قضیه ال یچیزی مثل پیترپن توی "وان آپ آن تایم" یا همون "روزی روزگاری" هست(یه سریال تلوزیونی معروف)<br>اگه جریانشو نمیدونید<br>پیترپن در اصل یه مرد بالغ بوده که با بچش میره نورلند،اونجا نمیتونه با گرد پری ها پرواز کنه پس با یه موجودی قرارداد می بنده که اگه بچشو از خودش دور کنه دوباره جوون شه<br>وقتی موجود پسرشو میبره دنیای آدما به یاد پسرش اسمشو پیتر پن(اسم عروسک پسرش)میزاره<br>ال هم از لحاظ قیافه ای جوونه ولی سنش بالاست<br>------<br>اینی که آرورا ال رو توی جنگل پیدا کرد برنامه ریزی شده بود<br>در واقع این دیدار تصادفی نبوده<br>ال آرورارو در حالی که داشته زمانو کنترل می کرده دیده بود و تا جنگل تعقیبش کرده بود<br>وقتی دید آرورا تنهاست یه گرگ رو وحشی کرد و دنبال خودش کشوند تا آرورا بیاد نجاتش بده و به فرزندی قبولش کنه<br>نگا کنین چقدر باهوش بوده ما نمیدونستیم<br>------<br>ترفند ال برای بدست اوردن رهبری در گروه<br>همیشه ال از یه ترفند استفاده می کنه<br>همیشه در حد یه همگروهی میاد،عدالت و صداقت و مسئولیت پذیری از خودش نشون میده<br>بعد بین اعضای گروه و رهبر به طور حرفه ای تفرقه میندازه و رهبر رو بی لیاقت نشون میده<br>بعد از اینکه اعضای گروه رهبر رو از رهبری بر می دارن کی رو رهبر می کنن؟فرد صادق و عادل و مسئولیت پذیر،یعنی ال<br>------<br>ال و آنتی المنت ها با همراهی هم هشت بعد رو کنترل کردن<br>درست شنیدین،هشت بعد<br>هدف اینا سفر به ابعاد و کنترل اون بعده<br>یعنی توی حدود هشت بعد اد رو به عنوان پادشاه طلایی و آرورا رو به عنوان ملکه طلایی میشناسن<br>------<br>اضافه کردن کربین به جمعشون برنامه ریزی شده بود<br>بعله اونم برنامه ریزی شده بود<br>ال کربینو از وقتی هفت ساله بوده تعقیب می کرده <br>اون مامورا هم که میخواستن کربینو به یتیم خونه ببرن در واقع مامورای ملکه طلایی بودن که میخواستن کربینو ببرن قصر ملکه طلایی<br>ولی متاسفانه کربین نقشه الو خراب کرد و مامورارو کشت<br>ال نقشه دوم رو اجرا کرد که یعنی بازی کردن در نقش یه پسر بی گناه که دلش انتقام میخواست<br>اینجوری بود که اعتماد کربین رو بدست اورد و اونو جزو عوامل خودش کرد<br>-----<br>ال از آرورا بدش میاد<br>درست شنیدین از آرورا بدش میاد<br>حتی با اینکه بزرگش کرده و بهش سر پناه داده بازم ال از آرورا بدش میاد<br>به نظر ال آرورا لوس و بچه ننست<br>پ.ن:آرورا جان خودتو عصبانی نکن توی داستان به اندازه کافی کتک میخوره<br>----<br>اینم از چنتا فکت<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>امیدوارم در شناختن دشمنتون کمک کرده باشه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>حالا وقت چیه؟نظر</font><font size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br></font></div><font size="4"> </font>