*رستوران ماری گرل دی پاپت* . http://sapita.mihanblog.com 2017-08-24T11:52:23+01:00 text/html 2017-08-24T05:55:19+01:00 sapita.mihanblog.com イェクタ ('3')~ اولین منیپم^^ http://sapita.mihanblog.com/post/532 <div style="text-align: center;">خودم خیلی خوشم اومد^^</div><div style="text-align: center;">چطور شده؟</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" http://s9.picofile.com/file/8304446476/Untitled1.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-23T20:20:00+01:00 sapita.mihanblog.com ~fullouted girl~ فیلم سارا و ایدا http://sapita.mihanblog.com/post/531 <div align="center"><font size="4">سلاممم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>من و دوستم ایدا قرار گذاشتیم یه روز بریم سینما یه فیلم ببینیم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>رفتیم دیدیم یه فیلم زده سارا و ایدا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br>مام گفتیم لابد درباره دوستی دوتا دختره بریم نگاه کنیم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>اغا من گفتم تو ایدای فیلم باش من سارای توی فیلم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>ایدا سر و وضعش تووووپ بود من فقیر بیچاره بودم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>ایدا دوست پسر داشت اسمشم سعید بود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif">....ولی خیلی دوست پسرش خوشکل بود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br>من نامزد داشتممم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif">اسمش علیرضا بوددد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif">تقریبا کچل بودددددددد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>اول فیلم مامانم رفت زندان به خاطر اینکه بدهکاریشو نداده بود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"><br>سعید جان برام بدهکاری رو داد و ما رفتیم مامانو ازاد کردیم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br></font><div><font size="4">ولیییی...یه روز وقتی ایدا نبود گفت باید بجاش برام اسناد نمیدونم چی رو بدزدی تا بدبختت نکنم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>اغا من رفتم اسنادو دزدیدم به ایدا هم هیچی نگفتم<br>حالااااااا از بخت بد من پلیس بهم مشکوک شد که اسنادو دزدیدم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>من به ایدا گفتم که اسنادو دزدیدم اینم رفت هوای سعید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"><br>اسنادو کش رفت با شیشه آبی محکم زد تو سر سعید در رفت<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/89.gif"><br>توی راه با تریلی تصادف کرد مرد</font><font size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br>*من(سیارا)اشکم در اومد سر گذاشتم روی شونه ایدا(دوستم)<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif">دوتایی با هم زار زدیم که ایدا مرد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"> بهش گفتم مرحوم شدی رفت<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif">*<br>اغا اینا اسنادو توی ماشین ایدا پیدا کردن گفتن ایدا دزده<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>از من خواستن امضا بگیرن...برگه رو کنار گذاشتم گفتم ایدا دزد نبود من دزد بودم<br>رفتم زندان سعید بی شعور هم فرار کرد خارج کشور<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>فیلم تموم شد<br>اغا من(واقعی) از صندلی بلند شدم داد زدم:سعید چی؟؟؟چرا اون پدرسگو نگرفتین؟؟؟؟چراااا؟؟؟؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><br>خیلی پایان بدی داشت <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>اگه یه فیلم اومد "یکتا و پانته آ" یا "یکتا و سارا" یا "پانته آ و سارا" حتما میرم نگاه میکنم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></div></div><font size="4"> </font> text/html 2017-08-23T16:26:41+01:00 sapita.mihanblog.com الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان واینکه ی ادیت جدید کردم http://sapita.mihanblog.com/post/530 واینکه ی ادیت جدید کردم یکم خند داره<div>بازجویی ویکتور<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif" style="font-size: 11px;">&nbsp;ک کی شکلاتشو خورده</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304412484/Untitled288.jpg" alt=""></div><div>ویکتور:تو شکلات که برایی امروز گذاشتم خوردی؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif" style="font-size: 11px;"></div><div>گلکسی:امممم ..شِ..شاید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif" style="font-size: 11px;"></div><div>خاب بنظر شپاکی خورده<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif" style="font-size: 11px;"></div><div>تو نظرات بگید گوگلی ها<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif" style="font-size: 11px;"></div> text/html 2017-08-23T14:39:47+01:00 sapita.mihanblog.com الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان داستان کوتاهD: http://sapita.mihanblog.com/post/529 یه داستان کوتاه از من. اند و یکتور اوردم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><div>خاب اینم عکسش<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/67.gif" style="font-size: 11px;"></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304404276/Untitled286_1.jpg" alt=""></div><div>&nbsp;خاب برای داستان بپر ادامه</div> text/html 2017-08-23T11:44:12+01:00 sapita.mihanblog.com الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان دار دارم شیپم:/ http://sapita.mihanblog.com/post/528 <font size="5">همینجوری که معلوم شیپ پیدا کردم:/</font><div><font size="5">اینا عکسشم</font></div><div><font size="5">یعنی اونا عکسش</font></div><div><font size="5">ببخشید اینم عکسش:/</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304389818/Untitled285_1.jpg" alt=""></div><div><font size="5">برای ادمه ادامه مطلب برو:/</font></div><div><font size="5"><br></font></div> text/html 2017-08-22T21:03:18+01:00 sapita.mihanblog.com ~fullouted girl~ دعوای خانوادگی http://sapita.mihanblog.com/post/518 <div align="center"><font size="4">سلام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>لیوای افتن هستم در خدمت شما<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"><br>-بازم کنید هوششش<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><br>امروز با کربین و بروبچ شورای حل اختلاف گذاشتیم...بین سیارا و ویلیام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br>+نفس کش بیا جلوو<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><br>ما اینارو بستیم تا حرفاشونو راست و ریز به هم بزنن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>راستش یکم دعوا شدن این دوتا اخیرا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>خب بریم ماسکای اینارو برداریم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"><br>(برین ادامه)<br></font></div><font size="4"> </font> text/html 2017-08-22T21:01:31+01:00 sapita.mihanblog.com ~fullouted girl~ وااای وااای وااای http://sapita.mihanblog.com/post/527 <font size="4"> </font><div align="center"><font size="4">سلام<br>خوشبختانه مشکل حل شد و من فعلا در وب هستم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>واییی واااای وای نمیدونید چه شددد<br>اغا یکی از دوستام گفت یه شخصیت پسر بگو رول بریم<br>منم خر ازش نپرسیدم موضوع رول چیه گفتم کربین<br>یه رولی رفتیم که کربین بدبخت تا لب مرگ رفت<br>خیییلی وحشتناک بود یعنیییی<br>عکسی از رول:<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8304335442/pleas.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8304335442/pleas.png" class="transparent"><br>پ.ن:جان من نگا کنین چ کیوت شده*--*<br></font><font size="4"><font size="4">ک</font>ربین رفت رولو خوند،الان بری نزدیکش داد میزنه<br>کربین گوشه اتاق نشسته بود وصلیبو جلو گرفته بود<br>کربین:نیاین جلوووو<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br>کربین مامانی آروم باش منم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br>کربین:نیا جلووووو نیا جلو من صلیب دارممممم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br>عجبا <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>شما نظر بدید من اینو اروم کنم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>کربین:نیا جلووووووو<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></font></div><font size="4"> </font> text/html 2017-08-21T15:22:55+01:00 sapita.mihanblog.com イェクタ ('3')~ XD http://sapita.mihanblog.com/post/525 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img07.deviantart.net/95ed/i/2017/032/d/8/___highschool_gang___yandere_mark_s_rage____by_aquagd-daxh35j.png " alt=""></div> text/html 2017-08-21T10:42:32+01:00 sapita.mihanblog.com イェクタ ('3')~ چندتا فکت راجع یاشیرو که عمرااا میدونستید http://sapita.mihanblog.com/post/524 <div style="text-align: center;">سعلام</div><div style="text-align: center;">اومدم با چندتا فکت از یاشیرو که عمرااا &nbsp;میدونستید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;">*****</div><div style="text-align: center;">یاشیرو ۲ تا اتو مو و یه دستگاه فر مو داره<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;"><span style="font-size: 11px;">*نمیدونستم اسماشون چیه انصافا نخندید:|*</span></div><div style="text-align: center;">***</div><div style="text-align: center;">ایشون حداقل ۸ مدلِ لاک های تقویت ناخن داره<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;"><span style="font-size: 11px;">*اوه مای...</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;"><span style="font-size: 11px;">.*</span></div><div style="text-align: center;">*****</div><div style="text-align: center;">یاشیرو جان حداقل میشه گفت ۵ تا شامپو بدن خارجی و ۳ تا شامپوی سر خارجی دارههههه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;">*[قهقهه]*</div><div style="text-align: center;">*****</div><div style="text-align: center;">یاشیرو گفته اگه از ۷۰‌کیلو وزنش بالاتر بره خودکشی میکنه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif" style="font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;">*این دیگه خیلی حساسه0_0*</div><div style="text-align: center;">*******</div><div style="text-align: center;">یاشیرو حداقل ۱۹ بار موهاشو رنگ کرده<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;">****</div><div style="text-align: center;">الان قد یاشیرو بلنده اما تو ابتدایی قدش از همه کوتاه تر بوده،بخواطر همین هروقت میخواستن نمایش اجرا کنن،این نقشش میشد جای دخترا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;">*یه بار آیانو شده بود جای یه پسرا تو داستان،یاشیرو شده بود جای یه دختره<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;">**راهنمایی یهو قد کشید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;"><span style="font-size: 11px;">*</span></div><div style="text-align: center;">******</div><div style="text-align: center;">یاشیرو اونقدر که با بچه ها میسازه،با آدم بزرگا نمیسازه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;">*****</div><div style="text-align: center;">یاشیرو عاشق بچه کوچولوهاست*بچه های پایین ۱۲ سال*<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;">*یه مدت میرفت با بچه ۱۰ ساله ها فوتبال بازی میکرد و با دختر بچه ها خاله بازی میکردXD*</div><div style="text-align: center;">*****</div><div style="text-align: center;">یاشیرو با همه درمدت ۲ دقیقه صمیمی میشهXD</div><div style="text-align: center;">*****</div><div style="text-align: center;">حداقل ۸ نوع ژل مو داره<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;">****</div><div style="text-align: center;">ایشون حداقل ۳ تا لوسیون بدن و ۲ تا کِرِم صورت داره*ناموسا این دیگه خیلی به خودش میرسعXD</div><div style="text-align: center;">**</div><div style="text-align: center;">یاشیرو از سوسک و حشرات میترسه:|0_0</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نه انصافا میدونستید؟؟؟؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;">اینقدر که این به خودش میرسه،من به خودم نمیرسم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif" style="font-size: 11px;"></div> text/html 2017-08-21T07:53:28+01:00 sapita.mihanblog.com Cr♛AzY Gi♛Rl اندکی بکگراند http://sapita.mihanblog.com/post/523 <font size="4"><font face="Mihan-Iransans">یه چندتا بکگراند که از نت اوردم استفاده کنین اگه خوشتون امود...عخیی سوزی جونم//<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8304162426/بکگراند1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8304162468/بکگراند3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8304162442/بکگراند2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8304162484/بکگراندد4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8304162526/بکگراند6.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8304162492/بکگراند_5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>راستی یکی بیاد بوریم حوصلم جر خورد<br></font></font> text/html 2017-08-21T06:47:52+01:00 sapita.mihanblog.com الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان بعد سالها http://sapita.mihanblog.com/post/522 <font size="6">بعد سال ها با کام اومدم نت داداشم راضی کردم اونم قبول کرد<br>نت نا محدودم داریم می گیریم همین دیه<br>بای بای</font><br> text/html 2017-08-20T17:21:51+01:00 sapita.mihanblog.com Cr♛AzY Gi♛Rl مای جدید ادیت http://sapita.mihanblog.com/post/521 <font size="3"><font face="Mihan-Iransans">بله بله..ادیت ژدید..خواستم یکم تنوع ایجاد کنم با سبکی دیگه//خواسنم مثه بلک وایت اینا بکشم..چی شد؟اصن به من اینچیزا نمی اد..<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8304115984/Untitled97.png" alt="" height="360" border="0" align="bottom" width="243" vspace="0" hspace="0"><br><br>نخند با بدبختی کشیدم:| =||<br></font></font> text/html 2017-08-20T13:36:01+01:00 sapita.mihanblog.com الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان داستان http://sapita.mihanblog.com/post/520 دارم داستان می نویسم درمورد رفتن گلکسی تو جنبش و....<div>عضوها داستان</div><div>1_دیجی گلکسی استار</div><div>2_من (اسم اوسیمه)</div><div>3_سیارا</div><div>4_مایکل</div><div>5_اعضای تویه جنبش سرد</div><div>6_جینا</div><div>7_امی</div><div>8_<span style="background-color: rgb(255, 255, 204); text-align: right; font-size: 11px;">لاوندر</span></div><div>9_</div><div>10_</div><div>هرکی می خواد تو داستان باشه اسم اوسیش بدع و بگه تو جنبش یرده یا گروه نگهبانان</div><div>یا هیچ کودم</div><div>عضو پر شد شروع می کنم</div> text/html 2017-08-20T08:38:01+01:00 sapita.mihanblog.com الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان ننننننننننننههههه http://sapita.mihanblog.com/post/519 <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px;">ننننننننههههه از دست حسادت شما</span><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">کانالم هک کردید حذف کردید راحتش شدید؟</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">انقد گریه کردم انقد گریه کردم</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">همتون مثل همید بهفهم کی اینکار کرده</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">کاری می کنم جد ابادش زانو بزننننن</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">دیگع وقتی از نت پیدا می کنم کجا تقسیم کنم</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">کجا ادیت هام بزارم&nbsp;</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">کجا ب ادیت های دوستام نظر بدم</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">کجا تب کنم</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">کجا پست بزارم</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">با چ بهانی تا 6 صبح بیدار بمونم</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">هااااااا</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">ازتون متنفرم&nbsp;</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">کجااااا چچچچچچططططووووررررییییییی</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">انقد گریه کردم&nbsp;</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">که نگو</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">اول ممبر هارو پروندید کم نبود حالا زدید ب فنا دادید کانالو</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">ب خدا قسم ازشم نمی گذرم</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">حرومش شه</div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">بره تو جهنم از تون نمی گذرم ب هیچ وج</div><div><br></div> text/html 2017-08-19T15:53:02+01:00 sapita.mihanblog.com الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان داستان قرعکشی=\ http://sapita.mihanblog.com/post/513 <div>گلکسی:جنبش سرد=\</div><div>&nbsp;من:ا خنگول چلمنگ می خوای عضاب بکشی</div><div>گلکسی:عاره</div><div>من:ب حق ک اوسی خودمی&nbsp;</div><div>من:وایسا</div><div>گلکسی:چیه</div><div>من:ممکنه تو گروه جنبش سرد مواوی نباش چون مواوی الهه استموش ممکن باشه باهاش بجنگی....</div><div>گلکسی:(برای اولین بار با بغض داد زد)_بس اینو بازی کثیفو تموش کن</div><div>خلاصع این شد که باید قرعه کشی بزاریم=\</div>